2+1 Defrosting Makear 0
2+1 Defrosting Makear

eng. version below

Regulamin promocji ,,2+1 Odmrożenie”
1. Organizatorem promocji jest firma MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław
2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach od 25 Maja 2020 roku od godziny 00:01 do
31 Maja 2020 roku do godziny 23:59 dokona zakupów w sklepie www.makear.pl, sklepie stacjonarnym i u
przedstawicieli handlowych.
3. W ramach promocji edithnails.co.uk udzieli rabatu na zakup czwartego produktu z tej samej kategorii
cenowej w wysokości ceny tego produktu, pomniejszonej o 1 grosz.
4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
4.1. Rabat naliczany jest na najtańszą z 3 zakupionych rzeczy.
4.2. W promocję wchodzi asortyment dostępny w sklepie. W skład promocji wchodzą produkty z kategorii:
1. - Lakiery hybrydowe kolorowe 8ml (wyłączając kolekcję Cute Care Colors - kolory 909-914)
2. - Topy i Bazy
4.3. W czasie trwania Promocji, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji
artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.
4.6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny.
4.7. Promocja obowiązuje w dniach wyraźne określonych przez Organizatora, Organizator może ją wstrzymać
w każdym momencie, informując o tym na stronie www.makear.pl oraz profilu facebookowym.
4.8. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była
podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy
dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu MAKEAR S.C.
5. Aby uzyskać rabat należy dodać dwa produkty do koszyka a trzeci w tej samej półce cenowej wpisać w uwagach zamówienia
6. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie
na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem.
W w/w zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu internetowego MAKEAR S.C. .
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy
wg obowiązujących przepisów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i opóźnienia z tym związane, dla
przykładu awaria strony internetowej, awaria prądu, opóźnienia przewoźnika itp.
10. Wszystkie produkty objęte promocją są przeznaczone do użytku profesjonalnego przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie pielęgnacji i stylizacji paznokci.
11. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

Terms and conditions of the "2+1 Defrosting" offer.


1. The promoter of the offer is MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław
2. The participant of the offer can be any person who from 25.05.2020 from 0:01 till 31.05.2020, at 11:59 p.m., will make purchases at the edithnails.co.uk store
3. As part of the edithnails.co.uk gives a discount on the purchase of a third product in the same category price with 99.9% discount
4. Granting and calculating the discount:
4.1. Discount calculated for each item purchased during this period.
4.2. The offer includes selected Makear products
- Whole Gelpolish Colors 8ml (exc. New Cute Care Colors Collection)
- Tops 8ml 
- Base 8ml
4.3. During the offer, each customer may place any number of orders.
4.5. The promoter reserves the right to shorten the duration of the offer.
4.6. The offer cannot be combined with other discounts and offers . For discounts obtained by the buyer, not eligiblecash equivalent.
4.7. The offer is valid on express days specified by the promoter, the promoter may suspend it at any time by informing at www.edithnails.com and the Facebook profile.
5. To get a discount, add two products to the basket and  third one write in order notes.
The discount will be calculated automatically or by an employee of edithnails.com.
6. Disputed issues that may arise in connection with the conduct of this offer , please send in writing to the address of the promoter's registered office. Within 14 days of the occurrence of the issues. The promoter reserves the right to respond to the allegations also within 14 days of receipt of the notification.
7. The participant of the offer has the right to lodge a complaint regarding the non-compliance of the offer with these regulations.
In the above scope of the Participant, the general complaint rules of the edithnails.com online store apply
8. The court having jurisdiction to settle disputes arising from these Regulations is the court with territorial jurisdiction according to applicable regulations.
9. The promoter is not responsible for any random issues and delays associated with it, for example website failure, power failure, carrier delays etc.
10. All products covered by the promotion are intended for professional use by persons accordingly trained in nail care and styling.
11. Participation in the offer means that he accepts the rules of the offer contained in these Regulations.

 

Post comments (0)

Sign Up To Newsletter
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl