3+1 Winter Promo 0
3+1 Winter Promo

❄️  ZIMOWA PROMOCJA  ❄️

Grudzień to czas kupowania prezentów i.. dużych wydatków 😅
 Chcemy umilić Wam ten czas, dlatego przygotowaliśmy dla Was niesamowitą promocję!

Już teraz kupując 3 produkty, czwarty otrzymacie FREE 😍

 

 

 

 

 

 

Regulamin promocji ,,3+1 Winter Promo”
1. Organizatorem promocji jest firma MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław
2. Uczestnikiem promocji może być każda osoba, która w dniach od 01 grudnia 2019 roku od godziny 0:01 do
31 grudnia 2019 roku do godziny 23:59 dokona zakupów w sklepie www.edithnails.com, u dystrybutorów oraz
przedstawicieli.
3. W ramach promocji Organizator MAKEAR S.C. udzieli rabatu na zakup czwartego produktu z tej samej kategorii
cenowej w wysokości ceny tego produktu, pomniejszonej o 1 grosz.
4. Przyznawanie i naliczanie rabatu:
4.1. Rabat naliczany jest na najtańszą z 4 zakupionych rzeczy z danej kategorii.
4.2. W promocję wchodzi asortyment dostępny w sklepie. W skład promocji wchodzą produkty z kategorii:
1. - Lakiery hybrydowe kolorowe 8ml
2. - Painty,
3. - Żele budujące 5ml,
4. - Żele budujące 15ml,
5. - Żele budujące 50ml ,
6. - Acrylicgel 15ml
7. - Acrylicgel 50ml
8. - Żele 3D
9. - Pasty
10. - Makearty
4.3. W czasie trwania Promocji, każdy Klient może złożyć dowolną ilość zamówień.
4.5. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu trwania Promocji lub do wyłączenia z Promocji
artykułów w skutek wyczerpania zapasów magazynowych.
4.6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami i promocjami. Za rabaty uzyskane przez kupującego, nie przysługuje
ekwiwalent pieniężny.
4.7. Promocja obowiązuje w dniach wyraźne określonych przez Organizatora, Organizator może ją wstrzymać
w każdym momencie, informując o tym na stronie www.makear.pl oraz profilu facebookowym.
4.8. W przypadku dokonania częściowego zwrotu i tym samym zmiany ilości produktów poniżej tej, która była
podstawą nadania rabatu, Uczestnik promocji traci nadany rabat. Przyznany rabat zostanie cofnięty przy
dokonywaniu zwrotu i korekcie dokumentu zakupu przez obsługę sklepu MAKEAR S.C.
5. Rabat naliczany jest automatycznie lub przez pracownika MAKEAR S.C. .
6. Kwestie sporne, które mogą pojawić się w związku z prowadzeniem niniejszej Promocji, proszę wysłać pisemnie
na adres siedziby Organizatora. W terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do
ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów także w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia zgłoszenia.
7. Uczestnik Promocji ma prawo wnieść reklamację w zakresie niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem.
W w/w zakresie Uczestnika obowiązują ogólne zasady reklamacji sklepu internetowego MAKEAR S.C. .
8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd miejscowo właściwy
wg obowiązujących przepisów.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia losowe i opóźnienia z tym związane, dla
przykładu awaria strony internetowej, awaria prądu, opóźnienia przewoźnika itp.
10. Wszystkie produkty objęte promocją są przeznaczone do użytku profesjonalnego przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie pielęgnacji i stylizacji paznokci.
11. Udział Uczestnika w promocji oznacza jego akceptację zasad Promocji zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

 

Promotion regulations for "3 + 1 Winter Promo"
1. The promoter of the promotion is MAKEAR S.C. , ul. K. Kolumba 9B, 51-503 Wrocław
2. The participant of the promotion can be any person who from December 1, 2019 from 0:01 to
On December 31, 2019, until 11:59 p.m., he will make purchases at www.edithnails.com, from distributors and
representatives.
3. As part of the promotion, the Organizer MAKEAR S.C. will grant a discount for the purchase of a fourth product in the same category
4. Granting and calculating the discount:
4.1. The discount is calculated on the cheapest of four purchased items in a given category.
4.2. The promotion includes the range available in the store. The promotion includes products from the category:
1. - Colorful hybrid varnishes 8ml
2. - Paints,
3. - Building gels 5ml,
4. - 15ml building gels,
5. - Building gels 50ml,
6. - Acrylicgel 15ml
7. - Acrylicgel 50ml
8. - 3D gels
9. - Pastes
10. - Makearts
4.3. During the Promotion, each Customer may place any number of orders.
4.5. The organizer reserves the right to shorten the duration of the Promotion or to be excluded from the Promotion
items as a result of stocks depleted.
4.6. The promotion cannot be combined with other discounts and promotions. For discounts obtained by the buyer, he is not entitled
cash equivalent.
4.7. The promotion is valid on explicit days specified by the Organizer, the Organizer may suspend it
at any time, informing about it at www.makear.pl and Facebook profile.
4.8. In the event of a partial refund and thus a change in the number of products below that which was
the basis for the discount, the Promotion Participant loses the discount. The discount granted will be withdrawn at
making a return and correction of the purchase document by the service of MAKEAR S.C.
5. The discount is calculated automatically or by an employee of MAKEAR S.C. .
6. Any disputes that may arise in connection with the conduct of this Promotion, please send in writing
to the address of the Organiser's registered office. Within 14 days of the occurrence of the event. The organizer reserves the right to
to respond to the allegations also within 14 days of receipt of the notification.
7. The Promotion Participant has the right to lodge a complaint regarding the non-compliance of the Promotion with these Regulations.
In the scope of the Participant, the general complaint rules of the MAKEAR S.C. online store apply. .
8. The court having jurisdiction to settle disputes arising from these Regulations is the court with territorial jurisdiction
according to applicable regulations.
9. The organizer is not responsible for any random events and delays associated with it, for
example website failure, power failure, carrier delays etc.
10. All products covered by the promotion are intended for professional use by persons accordingly
trained in nail care and styling.
11. Participant's participation in the promotion means that he accepts the Promotion rules contained in these Regulations.

Post comments (0)

Sign Up To Newsletter
up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl