Salon Price List

 

 


 

 New Prices and Regulations from  February 2023                 

Price List  UK 

 

Extensions*   from £48   

(Przedłużanie )   

* Includes  only colour gel polish ( zawiera tylko kolor) . Cena wzrasta wraz z długością przedłużenia              

Infill* from £40     

 (Uzupełnienie)       

* Infill - up to 4 weeks from the last application (obowiązuje do 4 tyg od ostatniej aplikacji)                        

Gel polish*   £38   

(Manicure hybrydowy)                       

Manicure £25

(includes cuticle , natural nails work, cream (usuwanie skórek, opiłowanie naturalnego paznokcia, krem)

Take off Nails from different salon£5 (usuwanie stylizacji z innego salonu przed aplikacją nowej £5)

Combined manicure -  £10

 

Pedicure 

Gelpolish (pedicure kolor)  £38

Pedicure SPA £50

(includes hard skin removal, exfoliation, mask, cuticle and natural nails work)  (usunięcie naskórka - kwas, frezarka; opiłowanie paznokci; usuniecie skórek)

Pedicure SPA + Gel polish £65

 

Desings

Simple - One Nail  -  from £1

Advance - One Nail - from £2 

 

Additional Charges

Nail Repair  £5

Svarowski crystals up to 5 on one nail  £1

Svarowski crystals full nail  £10 - £20

Take off GelPolish £20, Gel £25, Acrylic £30 (includes Manicure )

 

 

 

 

 

 

Regulamin salonu Edith Nails

1. Zasady ogólne

 

 1. Wszelkie usługi wykonywane w salonie Edith Nails (zwanym dalej w skrócie EN) są wykonywane zgodnie z poniższym regulaminem.
 2. Korzystanie z usług salonu EN oznacza akceptację regulaminu bez konieczności jego podpisania.
 3. Niestosowanie się do regulaminu może skutkować odmową usługi.
 4. Osoby niepełnoletnie w wieku 16-17 lat mogą korzystać z usług salonu EN wyłącznie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, podpisując stosowne oświadczenie.
 5. Salon EN nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki w gabinecie. Za uszkodzenia bądź zniszczenia dokonane przez dzieci lub młodzież odpowiedzialność ponoszą rodzice, bądź ich prawni opiekunowie.
 6. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.
 7. Pracownik może odmówić wykonania usługi również w trakcie i poprosić o opuszczenie salonu, jeżeli zachowanie klienta lub osób mu towarzyszących w tym także dzieci jest nie odpowiednie lub przeszkadza w wykonywaniu usług.
 8. Salon nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

 

 

2. Zasady wykonywnia usług

 

 

 1. Usługi są przeprowadzane z użyciem materiałów jednorazowego użytku t.j. waciki, ręczniki papierowe, patyczki, rękawiczki, podkładki, folie zabiegowe, klapki.
 2. Do dezynfekcji dłoni stosowane są preparaty do dezynfekcji skóry
 3. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i sterylizacji po każdym zabiegu
 4. Blaty i fotele są dezynfekowane środkami o szerokim spektrum dezynfekcji.
 5. Przed przystąpieniem do wykonywania usługi pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia nie zachodzą przeciwskazania do przeprowadzenia usługi.
 6. Klienci mają obowiązek przed rozpoczęciem zabiegu powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazania do przeprowadzenia usługi, w szczególności: choroby układu krwionośnego, skóry, stanach zapalnych, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami.
 7. Zatajenie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje przejęciem odpowiedzialności za zdrowie przez Klienta. W przypadku zatajenia informacji pracownicy salony są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje
 8. Klient zobowiązany jest do poinformowania pracownika salonu o ewentualnym pogorszeniu samopoczucia w trakcie zabiegu.
 9. W razie wątpliwości co do przeprowadzenia zabiegu pracownik ma prawo odmowy jego wykonania.
 10. Pracownicy salonu zobowiązani są do przeprowadzenia zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami, przy użyciu odpowiednich materiałów, które zachowują świeżość na podstawie daty przydatności podawanych przez producenta.
 11. Pracownik wykonuję usługę po uprzednim przygotowaniu praktycznym oraz teoretycznym

 3. Ceny, zapisy spotkań oraz zadatki

 

 

 1. Ceny usług obowiązują zgodnie z cennikiem dostępnym w salonie EN. Ceny usług ustalane są na podstawie kosztów zużycia materiałów, stopnia trudności, umiejętności, odpowiedzialności oraz czasu wykonania usługi
 2. Pracownik może po uprzednim poinformowaniu klienta zmienić cenę, jeżeli usługa odbiega od standardowej usługi.
 3. Ze względu na duża ilość osób nie przychodzących na wcześniej umówione spotkanie, klienci są zobowiązani do wpłaty bezzwrotnego zadatku w wysokości 50% kwoty ceny podstawowej zabiegu, który odliczony zostanie przy końcowej cenie.   Zadatek jest bezzwrotny, jeżeli nie zjawisz się lub anulujesz wizytę w czasie krótszym niż 48 godziny przed umówionym spotkaniem. Dotyczy to także stałych klientów, którzy notorycznie nie zjawiają się lub przekładają wizytę.
 4. Spóźnienie klienta powyżej 15 minut ustalonego czasu spotkania może skutkować anulowaniem wizyty lub zaproponowania usługi nie pełnej lub takiej która będzie trwała krócej.
 5. Wizytę można przełożyć w czasie nie krótszym niż 48 godzin przed umówionym spotkaniem na najbliższy wolny termin, w innym przypadku zadatek zostanie utracony.
 6. Zadatek należy wpłacić w ciągu 24h osobiście w salonie lub przelew na konto.
 7. Zapisy wyłącznie pod nr tel 07426578632 ; fb Edith Pokornicka -  Nails Educator 
  lub osobiście w salonie.

Regulations of the “Edith Nails” Salon

1. General rules

 

 

 1. All services performed in the Edith Nails salon (hereinafter abbreviated as EN) are carried out in accordance with the following regulations.
 2. Using the EN salon service means you accept the terms and conditions without signing it.
 3. . Failure to comply with the regulations may result in denial of service.
 4. Minors aged 16-17 may use EN's services only with the consent of their parents or legal guardians, signing the relevant statement.
 5. The EN Salon is not responsible for children left unattended. The parents or their legal guardians are responsible for any damage or destruction done by children or adolescents.
 6. The client is financially responsible for the conscious damage or destruction of the cosmetic salon equipment.
 7. The employee may refuse to perform the service also during the course and ask to leave the salon if the behavior of the client or accompanying persons, including children, is not appropriate or interferes with the services.
 8. The salon is not responsible for things left unattended.

 

 

 2. Rules for the performance of service

 

 

 1. Services are carried out using disposable materials i.e. cotton swabs, paper towels, sticks, gloves, pads, treatment foils, flip-flops.
 2. Skin disinfectants are used for hand disinfection
 3. Reusable cosmetic tools are subjected to disinfection and sterilization after each treatment
 4. Countertops and chairs are disinfected with liquids with a wide spectrum of disinfection.
 5. Before starting the service, the employee conducts an interview with the client in order to determine whether due to the state of health there is no contraindication to carry out the services
 6. Clients have a duty before starting the service of notifying the stylist about any ailments that may constitute a contraindication to the service, in particular: cardiovascular disease, skin inflammation, history of jaundice, HIV infection and other viruses.
 7. The concealment of diseases, illnesses or other conditions results in taking over the responsibility for health by customer. In the case of concealing information, salons are exempt from liability for possible consequences
 8. The customer is obliged to inform the salon employee about possible deterioration of wellbeing during the procedure.
 9. In case of doubts as to the procedure, the stylist has the right to refuse to perform it.
 10. Salon employees are obliged to perform the procedure in accordance with the applicable procedures, using appropriate materials that keep fresh on the basis of the expiration dates given by the manufacturer.
 11. The employee performs the service after prior practical and theoretical preparation

 

 

3. Price, booking and advance payments.

 

 

 1. Prices of services apply in accordance with the price list available in the EN salon. The prices of services are determined based on the costs of material consumption, degree of difficulty, skills, responsibility and time of service
 2. The employee may, after informing the customer, change the price if the service is difficult than the standard service.
 3. Due to the large number of people not coming to the previously arranged meeting, customers are required to pay a non-returnable advance payments of £ 10 - a hybrid, £ 15 - gel, spa pedicure and others, which will be deducted at the final price. Advance payments is non-returnable when you cancel your appointment less than 48 hours before booked appointment or not appear. This also will be applies to regular customers who permanently cancel or rebooking the visit
 4. Late for appointment over 15 min it may result cancellation of the visit or offering a service that is not full or which will take shorter.
 5. The visit can be rebook within no less than 48 hours before the appointment scheduled for the next available date, otherwise the deposit will be lost.
 6. The deposit must be paid within 24 hours personally at the salon or transfer to the account.
 7. Booking available under phone number 07426578632. Facebook: “Edith Nails” or personally at the Edith Nails Salon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

up
Shop is in view mode
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper.pl